Algemene voorwaarden

  

Mr. Bart Th. Nooitgedagt (h.o.d.n. de besloten vennootschap Theophilus B.V.,  Keizersgracht 520 H, 1017EK, Amsterdam, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nr. 34235754), hierna de advocaat 

 

Algemeen

 

1.1.      

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder    overeenkomsten van opdracht, die de advocaat met de opdrachtgever aangaat, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor aanvullende of vervolgopdrachten.

1.2.      

Alle opdrachten worden uitsluitend met de advocaat namens de besloten vennootschap Theophilus B.V., als opdrachtnemer, aangegaan.

1.3.     

 Iedere opdracht wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de advocaat deze gedeeltelijk of geheel door een ander of anderen mag laten uitvoeren en/of zich door een ander mag laten waarnemen bij het verrichten van proceshandelingen die vallen onder de opdracht. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.4.      

De toepassing van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen als bedoeld in artikel 6:225 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

1.5.      

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

1.6.      

De rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil dat tussen de advocaat en de opdrachtgever mocht ontstaan, voor zover dit geschil niet zal vallen onder de reikwijdte van het tuchtrecht als bedoeld in de Advocatenwet.

1.7.      

De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan. 

2.         Aansprakelijkheid

2.1.      

Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

2.2.      

Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien de advocaat niet binnen een jaar na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. 

3.         Financiële voorwaarden

3.1.      

De werkzaamheden zullen worden verricht op basis van een met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

3.2.      

Het overeengekomen uurtarief zal worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

3.3.      

De werkzaamheden zullen worden verricht op basis van een te betalen voorschot. Indien dit voorschot niet toereikend is voor het afronden van de werkzaamheden, zullen aanvullende voorschotten in rekening worden gebracht.

3.4.      

Voorschotten zullen worden verrekend met verrichte werkzaamheden op basis van daartoe opgemaakte declaraties. Na afronding van de werkzaamheden zullen eventueel resterende voorschotten worden geretourneerd.

3.5.      

Declaraties die niet worden verrekend met betaalde voorschotten dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

3.6.     

Ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte onkosten, zoals portokosten, griffierechten en de inschakeling van derden, zullen separaat in rekening kunnen worden gebracht.

3.7.      

De advocaat ontvangt geen derdengelden behoudens en voorzover daartoe in een concreet geval ten behoeve van de rechthebbende een overeenkomst wordt gesloten met een Stichting derdengelden.

4.         Gefinancierde rechtsbijstand

4.1.      

Opdrachtgever verklaart zich bekend met de eventuele mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand en de voorwaarden daarvan. De advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele misverstanden of onjuiste informatie met betrekking tot de eventuele mogelijkheid tot gefinancierde rechtsbijstand en de voorwaarden waaronder deze kan worden verleend.


4.2.

Gewezen zij op de mogelijkheid van terugvordering (op grond van de Maatregel Kostenverhaal Draagkrachtig Veroordeelden) door de Raad voor Rechtsbijstand bij de opdrachtgever van de kosten van de rechtsbijstand in geval van een onherroepelijke veroordeling.


Meer informatie omtrent de maatregel en de voorwaarden waaronder terugvordering kan plaatsvinden is te vinden op www.rvr.org


De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Bart Nooitgedagt - Advocaat geen enkele rol speelt bij de beslissing tot terugvordering, noch in de procedure tot terugvordering en dat Bart Nooitgedagt - Advocaat op die beslissing en procedure geen enkele invloed kan uitoefenen.


4.3.

Middels de totstandkoming van de Opdracht machtigt de Opdrachtgever Bart Nooitgedagt - Advocaat tevens om, indien de behandelend advocaat dat noodzakelijk acht omdat de bewerkelijkheid van de zaak dat naar zijn oordeel vereist, zogenoemde “extra uren” aan te vragen bij De Raad. De Opdrachtgever realiseert zich dat De Raad voor de Rechtsbijstand ook de uitbetaalde “extra uren” op de Opdrachtgever kan verhalen. 


4.4.

Opdrachtgever wordt voor nadere informatie verwezen naar de Raad voor de Rechtsbijstand, onder meer via  http://www.rechtsbijstand.nl


4.5.

Indien de opdrachtgever recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand, is de advocaat niet verplicht om op die basis rechtsbijstand te verlenen indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de bijstand zal worden verleend op betalende basis. Indien op betalende basis bijstand wordt verleend kan niet achteraf alsnog een beroep worden gedaan op gefinancierde rechtsbijstand voor reeds verrichte werkzaamheden.


5.         Verwerken persoonsgegevens

5.1.      

In het kader van de uitvoering van de aan de advocaat verstrekte opdracht verwerkt het kantoor persoonsgegevens, zowel gewone persoonsgegevens, bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens alsook persoonsgegevens van kinderen. De persoonsgegevens en de verwerking daarvan zijn voor het kunnen uitvoeren van de opdracht noodzakelijk. Bij het geven van de opdracht geeft de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. 

Voor meer informatie zij verwezen naar de op deze website gepubliceerde "privacyverklaring".

6.         Electronische gegevensuitwisseling

6.1.      

De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden. Elektronische communicatie via e-mail, geldt als schriftelijk. De advocaat is niet aansprakelijk indien electronische communicatie wordt onderschept, door derden wordt gemanipuleerd of geïnfecteerd met een computervirus zoals malware.

6.2.     

In geval van verlies of diefstal van electronische gegevens (een datalek) is de advocaat op grond van de AVG  verplicht daarvan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de opdrachtgever indien daarin persoonsgegevens zijn opgenomen.

7.         Bewaartermijn

7.1       

De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is de advocaat ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

8.         Klachtregeling

8.1.      

De advocaat is niet aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling.

8.2.      

Officiële klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de betrokken advocaat. De klacht dient onverwijld doch uiterlijk binnen 6 maanden worden ingediend na de handeling of gedraging waarover de klacht is gerezen. Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht zal schriftelijk een oordeel worden gegeven over de klacht. Met opgave van redenen en vermelding van de termijn waarbinnen een oordeel over de klacht zal worden gegeven, kan van genoemde termijn van 4 weken worden afgeweken. Klager kan in de gelegenheid worden gesteld om een (nadere) toelichting te geven op de klacht. Voor de behandeling van de klacht door de advocaat worden geen kosten in rekening gebracht. Indien van toepassing, meldt de advocaat de klacht bij de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar, in dat geval gelden de bepalingen als hiervoor onder 2 vermeld.

7.3.      

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam, Postbus 57590, 1040 BL Amsterdam, tel. 020 - 589 60 39, fax 020 - 589 60 01. 

Voor meer informatie zij verwezen naar de op deze website gepubliceerde "Klachtenregeling".

8.         Klanttevredenheidsonderzoek

8.1.     

 Opdrachtgevers worden uitgenodigd om het formulier klanttevredenheidsonderzoek in te vullen en te zenden naar advocaat@bartnooitgedagt.nl of Keizersgracht 520 H, 1017 EK, Amsterdam. Dit formulier kunt u vinden op de website www.bartnooitgedagt.nl. 

9.         Specialisatie en rechtsgebiedenregister

            

Bart Nooitgedagt is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (www.nvsa.nl)

 

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten (www.advocatenorde.nl) de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 

Strafrecht

 

-       Financieel economisch strafrecht

-       Internationaal strafrecht

-       Uit- en overleveringszaken

 

Deze registratie verplicht de advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Daarnaast richt hij zich op cassaties in strafzaken, procedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en procedures zien op het behartigen van de belangen van verdachten en gedetineerden. 

 

Voor verdere informatie zij verwezen naar de website www.bartnooitgedagt.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Bart Nooitgedagt - Advocaat
Criminal defense lawyer
E-mailen
Bellen
Map
Info