PRIVACYVERKLARING


1. Inleiding


Bart Nooitgedagt – Advocaat ((h.o.d.n. de besloten vennootschap Theophilus B.V.)  respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Bart Nooitgedagt verwerkt.


Deze verklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens door Bart Nooitgedagt – Advocaat. Deze privacyverklaring zet uiteen hoe persoonsgegevens worden verkregen,  verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en welke rechten cliënten op basis van de (sinds 25 mei 2018 geldende) Algemene verordening gegevensbescherming kunnen uitoefenen. 


2. Verkrijging persoongegevens


Bart Nooitgedagt - Advocaat verkrijgt en verwerkt structureel persoonsgegevens van cliënten. Hij verwerkt incidenteel persoonsgegevens van potentiële werknemers en studenten die stage (willen) lopen. Cliënten verstrekken zelf deze gegevens voor de behandeling van hun zaak. Potentiële werknemers en studenten verstrekken eveneens zelf de persoonsgegevens in de sollicitatieprocedure.


3. Doeleinden


Bart Nooitgedagt - Advocaat verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming van betrokkene(n), op grond van een wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang. Hieronder vindt u een weergave van de persoonsgegevens die Bart Nooitgedagt - Advocaat verwerkt en met welk doel dat plaatsvindt. 


Persoonsgegevens 


Naam
Adres
Geboortedatum
Titel(s)
E-mailadres
Telefoonnummer, mobiele nummer Geslacht
Justitiële documentatie 


Doel 


Om de juiste aanhef te hanteren in het contact
Om contact op te kunnen nemen
Om het dossier op te kunnen vragen bij het OM/de rechtbank Om de juiste aanhef te hanteren in het contact
Om contact op te kunnen nemen
Om contact op te kunnen nemen
Om de juiste aanhef te hanteren in het contact
Om de verdediging in uw strafzaak te kunnen voeren
In het algemeen verwerkt Bart Nooitgedagt – Advocaat persoonsgegevens om juridische diensten te kunnen verlenen, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van (gerechtelijke) procedures, het innen van declaraties, advisering, bemiddeling en verwijzing. 


4. Bewaartermijn


Bart Nooitgedagt - Advocaat verwerkt persoonsgegevens van cliënten tot het moment dat de (straf)zaak is geëindigd en een termijn van vijf jaren is verstreken. Voor administratieve gegevens en gegevensdragers geldt een termijn van zeven jaren.  Bart Nooitgedagt - Advocaat verwerkt persoonsgegevens van potentiële werknemers en studenten tot het moment dat de sollicitatieprocedure, of studentstage is geëindigd.


5. De rechten van personen van wie Bart Nooitgedagt – Advocaat gegegevens verwerkt


De onder punt 2 genoemde personen hebben te allen tijde het recht om Bart Nooitgedagt – Advocaat te verzoeken inzage te verlenen in hun persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en/of te beperken en/of uw persoonsgegevens te verkrijgen. Een verzoek tot inzage kan worden gericht aan Bart Nooitgedagt via advocaat@bartnooitgedagt.nl  of per post via het adres Keizersgracht 520H, 1017EK te Amsterdam. De onder punt 2 genoemde personen hebben daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: autoriteitpersoonsgegevens.nl 


6. Privacybeleid


Bart Nooitgedagt – Advocaat heeft passende maatregelen genomen om alle persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen tegen verlies of tegen een vorm van onrechtmatige verwerking. 


7. Uw persoonsgegevens en derden


Bart Nooitgedagt - Advocaat deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals wanneer een dossier wordt opgevraagd bij de rechtbank en/of het Openbaar Ministerie, bij correspondentie met een andere partij, of wanneer een deskundigenonderzoek wordt verricht. Daarnaast kan Bart Nooitgedagt -Advocaat persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.


Voor commerciële doeleinden worden gegevens in ieder geval niet gedeeld.


8. Wijzigingen in deze privacyverklaring


Bart Nooitgedagt - Advocaat behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de verklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig de website.


9. Contact


Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van gegevens, kunt u zich zoals eerder aangegeven richten tot Bart Nooitgedagt – Advocaat via advocaat@bartnooitgedagt.nl of per post aan het adres Keizersgracht 520H, 1017EK te Amsterdam.

Bart Nooitgedagt - Advocaat
Criminal defense lawyer
E-mailen
Bellen
Map
Info